Websiteedukasi.com

Nama                 :                                                      Kelas                 :  III (tiga)Mata Pelajaran :  TIK I. berilah tanda

A.    Dasar Pemikiran Tujuan pendidikan dalam Islam sebagaimana diamanatkan Alloh Azza Wa Jalla, adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi